Home Blog

Beieren zet als eerste Duitse bondsstaat homeopathie-departement op binnen Ministerie van Volksgezondheid

0
Beieren (Bayern)

Tot nu toe was homeopathie wereldwijd in twee ministeries verankerd, maar nu is een derde land hieraan toegevoegd: de Duitse deelstaat Beieren (Bayern) neemt een voorbeeld aan India en Zwitserland en heeft een homeopathie-departement opgezet binnen het Ministerie van Volksgezondheid.

Het hoofd van de nieuwe afdeling 74 van het ministerie van Volksgezondheid zal Elisabeth Nordgauer-Ellmaier zijn. Staatssecretaris Holetschek gaf bij de presentatie van het departement commentaar op de kritiek op de anti-homeopathie lobby van de therapie: “Mensen gebruiken het. Men moet daarom het puur emotionele niveau verlaten en er ook mee omgaan.”

Holetschek benadrukte: “De moderne geneeskunde vraagt om een patiëntgeoriënteerd gezondheidsstelsel, waarbij wetenschappelijke geneeskunde én natuurgeneeskunde op een gelijk level staan. De toekomst ligt in een zinvolle samenwerking van conventionele en complementaire therapieën”, zo verklaarde de politicus in een mededeling van het Ministerie.

Holetschek pleit ook voor een leerstoel ter zake aan een universiteit in Beieren, mogelijk te starten via een stichting: “We moeten beter onderzoek doen naar natuurlijke helende methoden, ze zullen zich in de nabije toekomst nog meer ontwikkelen”.

De Beierse homeopathiegemeenschap dringt al lange tijd aan op een sterker gebruik en politieke verankering van homeopathie in Beieren. Daartoe heeft het Hahnemann-Gesellschaft tijdens een ‘Homeopathie-top’ met Minister van Volksgezondheid Melanie Huml en de woordvoerder van het gezondheidsbeleid van de CSU, Bernhard Seidenath, in december 2018 gesprekken gevoerd.

Bron: Homeopathiewatchblog.de

Perinataal antibioticagebruik nadelig voor gezondheid kinderen

0

Antibioticagebruik tijdens de zwangerschap en vlak na de geboorte kan leiden tot nadelige effecten op de gezondheid op lange termijn. Met name voor het ontstaan van overgewicht, obesitas, astma en hooikoorts is er in diverse onderzoeken een significant verband gevonden.

De afgelopen jaren is door het Sarphati-project  onderzocht hoe welvaartsziekten, met name bij de Amsterdamse jeugd, op een effectieve en duurzame wijze voorkomen kunnen worden. Dat heeft geleid tot de publicatie van vier reviews die belichten op welke gezondheidsproblemen perinataal antibioticagebruik de grootste invloed heeft.

In de reviews is gekeken naar een verband tussen vroegtijdige blootstelling aan antibiotica en het risico op overgewicht en obesitas 1, het risico op coeliakie2, de prevalentie van Autisme Spectrum Stoornissen (ASD) 3  en het risico op allergieën, met name astma, eczeem en hooikoorts4, bij kinderen. Op basis van de reviews lijkt het bewijs voor een verband tussen (met name postnataal) antibioticagebruik op jonge leeftijd en overgewicht/obesitas op latere leeftijd het duidelijkst en het grootst. Er is gemiddeld ruim 12% meer kans op overgewicht en ruim 18% meer kans op obesitas bij antibioticagebruik op jonge leeftijd.

Voor een verband tussen blootstelling aan antibiotica op jonge leeftijd en het ontstaan van astma en hooikoorts is er redelijk wat bewijs. Voor het prenatale gebruik van antibiotica  werden twaalf onderzoeken naar astma en drie naar eczeem meegenomen, waarbij de meerderheid een significant effect vond. Bij jonge kinderen werd er in 17 van de 27 onderzoeken naar astma een significant effect gevonden, en in de onderzoeken naar het effect op eczeem was een significant effect te zien in zes van de 15 studies. Voor antibioticagebruik op jonge leeftijd vonden zes van de negen geïncludeerde studies een significant effect op het ontstaan van hooikoorts. Er is nog onvoldoende bewijs voor verband met coeliakie en ASD.

De onderzoeken van Baron 1,4 naar de impact van vroegtijdig antibioticagebruik op de ontwikkeling van overgewicht, obesitas en allergische aandoeningen laten zien dat het risico op het ontstaan hiervan het hoogst is bij meerdere kuren met vooral breedspectrumantibiotica. Ook lijkt het effect sterker te zijn wanneer de antibiotica werden toegediend in het eerste levensjaar, in vergelijking tot het tweede levensjaar.

Ernstig, tot nu toe onbekend effect van hersenschade ontdekt

0

Hersenschade kan een zwelling in de hersenen veroorzaken, ook als het om een milde hersenschudding gaat. Doordat de lymfevaten in de verdrukking komen, blokkeert deze zwelling het vermogen van de hersenen om zichzelf van schadelijke stoffen en toxines te ontdoen, zo toont nieuw onderzoek van de University of Virginia School of Medicine (UVA) aan. Lang was niet duidelijk waarom hersenletsel door trauma (TBI) zo schadelijk kan zijn en vaak tot langdurige klachten leidt, waaronder geheugenproblemen, angststoornissen, depressie, dementie en de ziekte van Alzheimer. Dit studieresultaat biedt daar inzicht in.

Pas in 2015 ontdekten onderzoekers van UVA dat ons brein ook lymfevaten bevat. Daarvoor ging men ervan uit dat deze afwezig waren in de hersenen en dat het immuunsysteem stopte bij de bloed-hersenbarrière. Sindsdien is er meer duidelijk geworden over de lymfevaten in de hersenen. Een verminderd functioneren van de lymfevaten kan bijvoorbeeld tot cognitieve achteruitgang leiden. En nu blijken ze dus ook een belangrijke rol te spelen bij hersenschade.

In deze studie werkten de onderzoekers met laboratoriummuizen, volgens hen een van de beste manieren om hersentrauma te onderzoeken. Uit het onderzoek bleek dat de lymfevaten van de muizen in de verdrukking kwamen door hersenbeschadiging, omdat de gezwollen hersenen tegen de schedel aandrukten. Dit leidde tot een ernstige en langdurige beperking van het vermogen van het brein om zichzelf te reinigen van schadelijke stoffen. Uit het onderzoek bleek dat deze beperking minstens twee weken kon duren, en dat is lang voor muizen, zo geven de onderzoekers aan.

‘We weten dat TBI een verhoogd risico geeft op langetermijnproblemen zoals dementie, ziekte van Alzheimer en chronische encefalopathie, dit is ondermeer aangetoond in de (Amerikaanse) National Football League. Hetzelfde geldt voor angststoornissen, depressie, zelfmoord’, zegt een onderzoeker. ‘De redenen waarom TBI een verhoogd risico op al deze aandoeningen geeft, is echter nog niet geheel bekend. We denken dat onze studieresultaten een mogelijk mechanisme heeft blootgelegd.’

Op termijn kunnen artsen wellicht bij patiënten vaststellen hoe het staat met hun capaciteit om schadelijke stoffen uit het brein af te voeren, verwachten de onderzoekers. Dit kan helpen om te bepalen of patiënten weer actief kunnen worden of dat zij beter langer rust kunnen nemen om het risico op aandoeningen op lange termijn zoveel mogelijk te beperken.

Bronvermelding:
Bolte, A.C. et al., Meningeal lymphatic dysfunction exacerbates traumatic brain injury pathogenesis, Nature Communications, volume 11, Article number: 4524 (2020)

Klik

Curcuma, gember en peper bij knieartrose

0

Uit een klinische studie blijkt dat een combinatie van curcuma, gember en zwarte peper net zo effectief is als naproxen bij knieartrose. Meer dan een miljoen mensen in Nederland heeft artrose, een aandoening waarbij de kwaliteit van het kraakbeen in een gewricht achteruitgaat. Dit gaat gepaard met pijn, stijfheid en soms zwelling van het gewricht. Omdat kraakbeen geen zenuwen bevat, lijkt de pijn elders vandaan te komen. Mogelijk speelt de ontstekingsreactie een rol. In de synoviale vloeistof en het kraakbeen van patiënten met artrose is een verhoogde hoeveelheid prostaglandine E(PGE2) gevonden, een ontstekingsbevorderende stof. Remming van PGE2, zoals door een klassiek NSAID als naproxen, kan klachten als pijn verminderen. Het gebruik van een NSAID kan echter gepaard gaan met bijwerkingen in het maagdarmkanaal. Ook kruiden, waaronder gember en curcuma, kunnen PGE2 remmen en zijn daarom mogelijk een alternatief.

Aan een gerandomiseerde klinische studie namen 60 patiënten met tweede- of derdegraads knieartrose deel. Gedurende vier weken kreeg de helft naproxen en de andere helft tweemaal daags een combinatie van curcuma, gember en zwarte peper. Uit de analyse bleek dat de kruidencombinatie de hoeveelheid PGE2 na vier weken evenveel verminderd had als naproxen. Mogelijk komt dit door de synergetische werking tussen curcumine, gingerolen en piperine. De wetenschappers concluderen dat bij artrose de kruidencombinatie even effectief lijkt als naproxen. Omdat de kruiden geen of milde bijwerkingen geven in het maagdarmkanaal kunnen die de voorkeur genieten. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of de positieve effecten ook bij een grotere groep patiënten optreden.

Bronvermelding:
Heidari‐Beni, M., Moravejolahkami, A. R., Gorgian, P., Askari, G., Tarrahi, M. J., & Bahreini‐Esfahani, N. (2020). Herbal formulation ‘turmeric extract, black pepper, and ginger’ versus Naproxen for chronic knee osteoarthritis: A randomized, double‐blind, controlled clinical trial. Phytotherapy Research.

Spannende nieuwe onderzoekstudie uit Zwitserland…

0

Onderzoekers in Zwitserland hebben zojuist een papier vrijgegeven met gegevens van meer dan 15,700 SECURVITA verzekerden die minstens drie jaar met homeopathie behandeld werden en die groep vergeleken met een even grote controlegroep die geen homeopathische zorg kreeg – alleen gewone zorg

Ze vonden dat degenen die homeopathische zorg kregen veel beter waren en minder conventionele drugs nodig hadden dan degenen die geen homeopathische zorg kregen. Dit geldt voor kinderen en volwassenen die lijden aan een zeer breed scala aan medische problemen.

https://www.securvita.de/fileadmin/inhalt/dokumente/auszuege_SECURVITAL/202004/securvital_0420_6-11.pdf?fbclid=IwAR3O__bBRFQfJ2QcH3_pB0vpdl_t-KITQu4Z-ElDpHTiYrCUg6xfTHKIv7o

Epigenetische effecten curcumine bij darmkanker

0

7 september 2020

Dikkedarmkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland. Chronische ontsteking is een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van dikkedarmkanker. De ontsteking zorgt voor genetische en epigenetische veranderingen, zoals de DNA-methylatie, de modificatie van histonen en regulatie van niet-coderend RNA. Ter preventie van de ontwikkeling van coloncarcinoom worden er leefstijladviezen gegeven, waaronder consumptie van meer vezels en minder (bewerkt) rood vlees en alcohol, stoppen met roken en voldoende lichaamsbeweging. Een recente review gaat in op de mogelijk preventieve effecten van curcumine op het ontwikkelen van coloncarcinoom.

Laboratoriumonderzoek en preklinische studies laten zien dat curcumine anti-oxidatieve en anti-inflammatoire eigenschappen heeft. Daarnaast blijkt er uit dergelijke studies een antikanker-effect te bestaan. Dit effect komt tot stand via de beïnvloeding van nuclear factor erythroid-2-related factor 2 (nrf2), nuclear factor-κB en epigenetische mechanismen waaronder DNA-methylatie. De onderzoekers benadrukken dat gebruik van curcumine mogelijk zinvol is ter preventie van dikkedarmkanker en in een vroeg stadium van de ziekte. Effecten in een later stadium van de ziekte zijn onduidelijk. Klinische studies zijn nodig om een beter beeld te krijgen van de gezondheidseffecten bij de mens.

In het kader van epigenetica attenderen wij u graag op het aanstaande MBOG-congres, dat op 3 oktober plaatsvindt in Nieuwegein. Meer informatie vindt u hier of hier.

Bronvermelding:
Wu, R., Wang, L., Yin, R., Hudlikar, R., Li, S., Kuo, H. C. D., … & Kong, A. N. (2020). Epigenetics/epigenomics and prevention by curcumin of early stages of inflammatory‐driven colon cancer. Molecular Carcinogenesis, 59(2), 227-236. DOI: 10.1002/mc.23146

Boswellia bij artrose

0

Meer dan een miljoen Nederlanders hebben last van artrose, een gewrichtsaandoening waarbij het kraakbeen in het gewricht in kwaliteit achteruitgaat. De ziekte gaat gepaard met pijn en bewegingsproblemen. Kraakbeen bevat geen zenuwen en kan daarom geen pijn doen. De pijn komt dus waarschijnlijk door andere veranderingen dan slijtage van het kraakbeen, zoals ontsteking van de slijmvlieslaag in het gewricht. Gewrichten die het vaakst zijn aangedaan zijn de heupen, knieën, nek, onderrug en de duim. De aandoening heeft daardoor een groot effect op de kwaliteit van leven. Momenteel is er nog geen goede behandeling voor artrose, regulier bestaat de behandeling uit het stimuleren van lichaamsbeweging, fysiotherapie en eventueel gebruik van pijnstillers. Een recente systematische review en meta-analyse laat zien dat het gebruik van boswellia mogelijk zinvol is bij artrose.

Voor de review werden zeven studies geïncludeerd met totaal 545 deelnemers. In de studies werd Boswellia serrata vergeleken met placebo of westerse medicatie. Analyse toont aan dat zowel boswellia als een boswellia-extract pijn bij de deelnemers verlichtte, stijfheid verminderde en de gewrichtsfunctie verbeterde. De onderzoekers constateerden dat effecten alleen optreden als de hars minimaal vier weken wordt gebruikt. Een minimaal effectieve dosering is 100-250 mg per dag.

Omdat de geïncludeerde studies relatief klein waren, zijn grotere studies nodig om de precieze effecten te bepalen. De gebruikte studies rapporteerden geen ernstige bijwerkingen en ook in eerdere dierstudies zijn geen ernstige nevenwerkingen gevonden. Dat maakt boswellia een interessante behandeloptie bij artrose.

Het volledige artikel kunt u hier lezen.

Meer informatie vind u hier

Bronvermelding:
Yu, G., Xiang, W., Zhang, T., Zeng, L., Yang, K., & Li, J. (2020). Effectiveness of Boswellia and Boswellia extract for osteoarthritis patients: a systematic review and meta-analysis. BMC Complementary Medicine and Therapies, 20(1), 1-16.

Ashwagandha (Withania somnifera) verbetert slaapkwaliteit

0

Uit een onlangs gepubliceerde studie blijkt het adaptogene kruid ashwagandha de slaapkwaliteit sterk te verbeteren. Ashwagandha is een kruid dat traditioneel wordt gebruikt om stress te verminderen en het gevoel van welbevinden te bevorderen. Het heeft een angstremmende werking.

In de gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie kregen 150 gezonde proefpersonen met slaapproblemen 120 mg gestandaardiseerd ashwagandha-extract één keer per dag gedurende zes weken. De proefpersonen werden geëvalueerd met behulp van de Restorative Sleep Questionnaire-wekelijkse versie (RSQ-W) en de Quality of Life-Bref (WHOQOL-BREF). De duur van de slaaplatentie (hoe lang iemand wakker ligt voordat hij inslaapt), de efficiëntie van de slaap, de totale slaaptijd en het moment van wakker worden na het begin van de slaap werd gemeten. De veiligheid van de behandeling werd bepaald door vitale functies te testen en door middel van hematologie, biochemie en urineonderzoek.

In totaal rondden 144 proefpersonen het onderzoek af. De zelfervaren slaapkwaliteit nam met 72 procent toe door de groep die ashwagandha gebruikte in vergelijking met 29 procent in de placebogroep (p < 0,001). Op basis van de gegevens van de activiteitsmonitoring vertoonde de testgroep een significante verbetering van de slaapefficiëntie (SE) (p < 0,01), de totale slaaptijd (p < 0,001), de slaaplatentie (p < 0,01) en het ontwaken na het begin van de slaap (p < 0,05) versus placebo na zes weken. In de ashwagandha-groep toonden de kwaliteit van leven-scores een significante verbetering. Er werden geen bijwerkingen gemeld.

Bijna een op de tien mensen lijdt aan een slechte nachtrust, wat leidt tot fysieke en cognitieve vermoeidheid. Verbetering van slaap vermindert vermoeidheid en kan leiden tot andere fysiologische gezondheidsvoordelen. Zo is bijvoorbeeld de insulinerespons adequater en is er een lager risico op diabetes type 2. Uit deze studie blijkt ashwagandha een behandeloptie te zijn bij slaapproblemen.

Bronvemelding:
Deshpande, A., Irani, N., Balkrishnan, R., & Benny, I. R. (2020). A randomized, double blind, placebo controlled study to evaluate the effects of ashwagandha (Withania somnifera) extract on sleep quality in healthy adultsSleep Medicine, 72, 28–36.

Tips bij depressie en somberheid

0

Tips bij depressie en somberheid

HAN SIEM 11 AUG 2020 SUPPLEMENTEN

Sporten, zonlicht, medicijnen, natuurlijke middelen. Er zijn vele opties bij depressie. Wat past bij jou?

Zwartgalligheid betekent depressiviteit of zwaarmoedigheid. Het woord komt van melancholie en is samengesteld uit de Griekse woorden melos (zwart) en chole (gal). Bekende uitspraken zijn nog altijd: je gal spuwen, ergens gallisch van worden en iets op je lever (die maakt gal aan) hebben. Inmiddels hebben we meer inzicht in wat depressie en ons lichaam met elkaar te maken hebben.

Neurotransmitters

In onze bovenkamer zijn er verschillende stoffen die de overdracht in de hersenen reguleren, de zogenaamde neurotransmitters. Onze stemming wordt met name bepaald door de neurotransmitter serotonine. Een tekort aan deze stof kan depressie veroorzaken. Dit tekort kan verschillende oorzaken hebben. Onze genetische aanleg kan een rol spelen, maar verlaging van de serotoninestatus kan ook het gevolg zijn van stress, een verhoogde cortisolspiegel, insulineresistentie en een tekort aan bepaalde voedingsstoffen, zoals vitamine B6, magnesium en tryptofaan. Er zijn verschillende manieren om de hoeveelheid serotonine te verhogen. Zo zorgt sporten voor een toename van verschillende neurotransmitters waaronder serotonine. Ook zonlicht kan onze serotonine-aanmaak bevorderen. Dat verklaart deels de winterdepressie waarvan sommige mensen last hebben.

Antidepressiva

Doorgaans schrijft de huisarts of psychiater bij een zwaardere vorm van depressie een antidepressivum voor. De reguliere antidepressiva zijn grofweg in te delen in twee categorieën: de oudere ofwel klassieke antidepressiva en de modernere antidepressiva (ook wel genoemd de SSRI’s). De eerste categorie wordt ondanks de modernere alternatieven nog veel voorgeschreven, niet alleen bij depressie maar bijvoorbeeld ook bij chronische zenuwpijn. Beide categorieën zorgen vooral voor een toename van de hoeveelheid serotonine in de hersenen. Alle reguliere antidepressiva werken niet op natuurlijke basis en geven vooral in de eerste twee weken van de therapie veel bijwerkingen, terwijl de werking pas intreedt na ongeveer zes weken. Vaak hebben patiënten last van vermoeidheid, misselijkheid, verminderd libido of eetlust. Dat is ook de reden waarom veel patiënten vroegtijdig stoppen met slikken.

Natuurlijke alternatieven

Patiënten vragen mij regelmatig of er geen natuurlijke middelen zijn tegen depressie of somberheid. Deze zijn er zeker. Bij milde vormen van depressie, zeker indien deze van tijdelijke aard zijn of zijn veroorzaakt door bijvoorbeeld het verlies van een dierbare kunnen natuurlijke supplementen uitkomst bieden en dat praktisch zonder bijwerkingen. Een van de bekendste voorbeelden is het sint-janskruid (Hypericum). Dit is een van de sterkst werkzame natuurlijke middelen met een antidepressief effect en ook dit kruid verhoogt het serotoninegehalte in de hersenen. Het nadeel van sint-janskruid is dat het veel interacties kan aangaan met andere geneesmiddelen, zoals bloedverdunners, maagzuurremmers, hartmedicatie en dergelijke bij gelijktijdig gebruik.

Een goed alternatief dat minder wisselwerkingen geeft met overige medicatie is een Afrikaans kruid Griffonia, ofwel 5-HTP genaamd. 5-HTP is de directe voorloperstof van serotonine in de hersenen. 5-HTP wordt goed opgenomen door het lichaam en passeert gemakkelijk de bloedhersenbarrière waardoor het goed in de hersenen komt. Dit natuurproduct helpt tegen milde depressies, onder meer wanneer daarbij sprake is van onrust of geïrriteerdheid. Bij liefdesverdriet helpt 5-HTP om de eerste weken beter door te komen. Ook kan 5-HTP bij paniekaanvallen worden ingezet. 5-HTP zorgt voor een betere verzadiging na het eten en gaat eetbuien tegen. Ook saffraan wordt vaak als natuurlijk middel toegepast. Saffraan gaat wat minder interacties aan, maar is iets minder effectief bij depressie. Alle genoemde alternatieven werken doorgaans binnen enkele weken.

Combinaties

Combineer deze natuurlijke middelen nooit op eigen initiatief met reguliere antidepressiva; dat is niet zonder risico. Laat je goed adviseren op interacties wanneer je deze middelen wilt combineren met je reguliere medicatie. Stop nooit zomaar met je reguliere antidepressivum zonder overleg met je arts; dat is essentieel. Als je overweegt om natuurlijke alternatieven te proberen voordat je eventueel de stap maakt naar zwaardere middelen, aarzel dan niet om dit bespreekbaar te maken met je arts of behandelaar. Ook kun je hierover informatie inwinnen  bij Vitamineapotheek.nl. We kunnen tevens voor je nagaan of er sprake is van eventuele interacties met je geneesmiddelgebruik.

BRONNEN
Altern Med Rev. 1998;3(4):271-80.
Pharmacol Ther. 2006;109(3):325-38.
Neuro Endocrinol Lett 2010;31(5):663-6.

0

Probiotica in de dermatologie

Ontstekingsgerelateerde huidproblemen waaronder (atopisch) eczeem, acne en psoriasis gaan opvallend vaak gepaard met verstoringen in de samenstelling van het microbioom in de darmen en op de huid. Een recente review in het British Journal of Dermatology gaat dieper in op de invloed van zowel het darm- als het huidmicrobioom op de huidgezondheid. De mogelijkheden van oraal en topicaal gebruik van probiotica worden uitgebreid besproken.

Er is met name veel onderzoek gedaan naar de rol van het darmmicrobioom bij huidziekten, maar ook de huid heeft een eigen bacteriesamenstelling die in gezonde staat huidontstekingen kan voorkomen. Probiotica kunnen mogelijk de samenstelling van de microbiomen herstellen bij een disbalans. Verschillende klinische studies laten zien dat het gebruik van orale probiotica met name een positief effect heeft bij atopische dermatitis en acne vulgaris. Lactobacillen en Bifidobacterium bifidum zijn in staat atopische dermatitis te verminderen en kunnen mogelijk ingezet worden ter preventie van de aandoening. Topicaal gebruik is in mindere mate onderzocht, maar klinische studies laten tot nu toe goede resultaten zien. Zowel Lactobacillus johnsonii en een lysaat van Vitreoscilla filiformis (een bacterie uit thermaal water) gaven een klachtenvermindering bij mensen met atopische dermatitis.
Interessant is verder dat gebruik van probiotica ook effectief kan zijn bij slechtgenezende wonden. Zowel topicaal als oraal gebruik van lactobacillen verminderde de ontsteking in wonden en resulteerde in een snellere wondgenezing.

De onderzoekers benadrukken dat gebruik van probiotica bij atopisch eczeem en acne vulgaris veruit het best onderzocht is. Toepassing bij andere huidaandoeningen laten positieve effecten zien in kleinschalige klinische studies. Grootschalige onderzoeken zijn nodig om effecten en veiligheid beter in kaart te brengen.

De volledige publicatie kunt u hier teruglezen.

In OrthoFyto 4/20, met als Focus de Huid, kunt u onder andere het artikel ‘De huid-darmconnectie’ lezen.

Bronvermelding:
Yu, Y., Dunaway, S., Champer, J., Kim, J., & Alikhan, A. (2020). Changing our microbiome: probiotics in dermatology. British Journal of Dermatology, 182(1), 39-46.