Politieke partijen, beken kleur…!

Wij hebben alle politieke partijen verzocht om hun standpunt ten aanzien van de complementaire en alternatieve geneeskunde aan ons mee te delen. Een overzicht van de ontvangen standpunten vindt u op deze pagina. Zo ziet u welke politieke partij het beste opkomt voor de natuurlijke behandeling van uw gezondheid.

Standpunten politieke partijen

 

Socialistische Partij (SP)

Ontvangen: donderdag 11 juli 2013

“De SP is voorstander van de vrijstelling van BTW voor medische handelingen die tot doel hebben de gezondheidskundige verzorging van de individuele mens, maar niet als het gaat om behandelingen waarvan de werking en nut niet bewezen zijn. Dit is in overeenstemming met ons standpunt dat alleen therapieën, zowel regulier als alternatief moeten worden vergoed waarvan werking en nut bewezen zijn. De toets moet zijn: is het nut en effect van een geneeswijze, een therapie, een behandeling wetenschappelijk aangetoond? Hiermee wordt niet gezegd dat andere, alternatieve behandel- en of geneeswijzen niet werkzaam kunnen zijn, maar het is aan het veld om dit aan te tonen. 
  
De behandelingen die werkzaam en nuttig worden geacht blijven vrijgesteld van BTW. Daar valt de complementaire geneeskunde wat ons betreft niet meer onder.”

 

D66

Ontvangen: dinsdag 9 juli 2013

“D66 vindt dat burgers in vrijheid moeten kunnen kiezen voor reguliere zorg en CAM zorg. Wij hechten wel aan een duidelijk onderscheid tussen het reguliere en het CAM circuit. Bovendien is goede en objectieve voorlichting een vereiste. Consumenten moeten zo duidelijk en volledig mogelijk worden geïnformeerd over de inhoud en werkzaamheid van een product. Bij homeopathische middelen dient expliciet op de voorkant van de verpakking te staan dat het om een middel gaat dat niet met wetenschappelijke criteria beoordeeld is. Op deze wijze wordt de informatievoorziening aan de consument geoptimaliseerd en blijft de keuzevrijheid behouden. Verder vindt D66 het belangrijk dat alternatieve geneeswijzen veilig en van goede kwaliteit zijn. Wij willen daarom dat homeopathische middelen onder het toezicht van het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) blijven vallen. Daardoor blijft een adequate controle op de kwaliteit in stand. Burgers moeten er op kunnen vertrouwen dat zij veilig voor CAM zorg kunnen kiezen. D66 vindt ook dat patiënten de mogelijkheid moeten hebben om hun reguliere behandeling aan te vullen met alternatieve geneeswijzen. Wij willen daarbij de optie openhouden voor bijverzekeren. D66 vindt dat zorgverzekeraars complementaire alternatieve geneeswijzen dan in aparte modules moeten aanbieden. Zo hebben patiënten de mogelijkheid om zelf een integraal pakket samen te stellen.”

 

Groen Rechts

Ontvangen: woensdag 12 juni 2013

Groen Rechts vindt niet dat de indicatiestelling op homeopathische zelfzorgmiddelen dient te worden verboden. Wel dient te worden vermeld dat de werking ervan niet wetenschappelijk is vastgesteld. Verder dienen ze uiteraard veilig te zijn. Het is dan aan de mensen zelf of deze middelen willen aanschaffen. Homeopathische middelen moeten vrij verkrijgbaar zijn / blijven en hoeven niet op recept. Het vrijgeven voor artsen en/of therapeuten is derhalve niet aan de orde. Groen Rechts vindt dat er aan de vrijheid van informatie niet dient te worden getornd. Publicaties rondom  homeopathische middelen dienen derhalve gewoon mogelijk te zijn. Wel dient in dergelijke publicaties te worden aangegeven dat er hier sprake is van homeopathische middelen waarvan de werking niet wetenschappelijk is vastgesteld. Het is dan aan de mensen zelf de publicaties op hun merites te beoordelen. Wat Groen Rechts betreft blijven vergoedingsregelingen voorbehouden aan reguliere medicatie en behandelmethoden. Groen Rechts moedigt wel aan dat er meer wetenschappelijk onderzoek komt naar CAM-behandelingen. Eenmaal goed onderzocht, kunnen evidence-based CAM-behandelingen als gangbaar worden opgenomen in de algemene gezondheidszorg. Groen Rechts is er wel voor dat mensen zich kunnen blijven bijverzekeren voor CAM-behandelingen. In bepaalde, individueel te beoordelen, gevallen kan een CAM-behandeling voor een bepaalde patiënt effectiever blijken dan een reguliere aanpak, zelfs al ontbreekt wetenschappelijke onderbouwing. De aantoonbare resultaten spreken dan voor zich. In overleg met de verzekeraar moet de patiënt daar dan op kunnen overstappen.

Wat Groen Rechts betreft geldt de vrijstelling van btw-heffing uitsluitend voor behandelingen door BIG-geregistreerde behandelaars en uitsluitend voor bewezen effectieve behandelingen. Onder bewezen effectieve behandelingen verstaan wij die behandelingen die zijn opgenomen in door de medische beroepsgroepen opgestelde multidisciplinaire richtlijnen voor diagnose en behandeling. Groen Rechts kan leven met een verschil in rechtsgelijkheid tussen de reguliere en complementaire geneeskunde. Echter, alle artsen (regulier of alternatief) die de gezondheid van hun patiënten schaden, dienen hiervoor strafvervolging te krijgen. Verder is Groen Rechts voorstander van onderlinge complementariteit van reguliere en complementaire geneeskunde, waar deze nu nog vaak elk op hun eigen eilandje functioneren. Wij denken dat meer ‘kruisbestuiving’ (van elkaar leren, ervaringen uitwisselen) in het belang van de patiënt kan zijn.

Groen Rechts is niet bekend met de onderbouwing van deze stelling (kostendaling in de gezondheidszorg door CAM-behandelingen, red.) en kan hierdoor geen reactie geven.

 

Mens & Spirit

Ontvangen: donderdag 7 juni 2013

Mens & Spirit verwijst naar de open brief die de partij op 3 juni jl. verstuurde aan Minister Schippers, met als onderwerp ‘Kostenbesparing in de zorg’. Daarin schrijft de partij:

“Het individu is de belangrijkste bepalende factor voor de eigen gezondheid. Dat betekent dat niet het aanbod maar de individuele mens als uitgangspunt genomen moet worden. Deze visie wordt gedeeld door een snel groeiende groep bewuste Nederlanders die niet uit de voeten kan met het huidige aanbodgestuurde beleid. Ruimte bieden om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gezondheid is van cruciaal belang. Dat betekent ook dat er vrij gekozen moet kunnen worden tussen bijvoorbeeld reguliere, integrale, complementaire en alternatieve behandelingen in overeenstemming met het waardepatroon en bewustzijn van de individuele burger.”

Lees hier de volledige brief »

 

Republikeinse Moderne Partij

Ontvangen: woensdag 5 juni 2013

“De Republikeinse Moderne Partij is van mening, dat waar nodig CAM toegepast moet worden met een redelijke vergoeding uit een aanvullende verzekering, die aansluit bij de reguliere geneeskunde tot dusver. Een arts kan bepalen of het nodig is, maar de verzekering zal het moeten goedkeuren. De RMP verwacht niet dat het tot kostendaling leidt, eerder tot kostenstijging.”